Przejdź do treści

Dr Anna Dyląg

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr psychologii, specjalność psychologia pracy) oraz Uniwersytetu Nottingham (Wielka Brytania – M.Sc. in Occupational Psychology). Doktorat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ z zakresu efektywności zarządzania kierowników średniego szczebla, z wykorzystaniem amerykańskiej metody SYMLOG (System for Multiple Level Observation of Groups). W ramach prac badawczych dokonała adaptacji metody do polskich warunków.

Doświadczenia zawodowe:

– wykładowca akademicki i edukator w ramach projektów edukacyjnych UJ (1998 – obecnie),
– trener i konsultant (Certyfikowany konsultant SYMLOG Consulting Group, USA) w obszarze biznesu, współpraca z firmami krajowymi i międzynarodowymi nad wybranymi aspektami efektywności zarządzania (ING, PZU, Poczta Polska, i inne, 1998-2009),
– vice dyrektor w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ (2009-2016),
– koordynator międzynarodowych programów edukacyjnych oraz wymiany (Podwójny Dyplom w zarządzaniu UJ Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ – Reutlingen ESB, Niemcy, 2009-2017) oraz międzynarodowej sieci uniwersytetów HERMES (2009-obecnie),
– badacz psychologicznych zjawisk związanych z efektywnością pracy zawodowej i zarządzania, w tym wypalenia i zaangażowania zawodowego, pracoholizmu, pracy zespołowej, konfliktu i innych.

Udział w projektach:

Przywództwo edukacyjne 1. Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek. Numer projektu UDEA.POKL.030102-00002/18, projekt badawczo-wdrożeniowy.

„Innovative Gender” [różnice płci w innowacyjności] as a New Source of Progress. Project grant – Polish-Norwegian Research Programme – Umowa nr Pol-Nor/200588/60/2013, projekt badawczy.

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji (2016/17), projekt edukacyjny.

Wybrane publikacje:

– Workaholism and work engagement: Differences and mutual relationship, (współautor), Jagiellonian Journal of Management 2016, 2 (Numer 4), 275-286.

Psychological aspects of innovation, (współautor), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

– Resource and reputation in the management of universities (red. M. Budzanowska-Drzewiecka Małgorzata, P.Jedynak), w: Innovations in certain areas of organization management and marketing, (współautor), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

– Zarządzanie ludźmi w szkole : dyrektor jako trener zwycięskiej drużyny, w: Przywództwo edukacyjne : zaproszenie do dialogu (red. G. Mazurkiewicz), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

– Innowacyjność a stres, wypalenie i zaangażowanie zawodowe, (współautor), Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. XCII, 243-261.

– The Polish Adaptation of the short form of the Dutch Work Addiction Scale (współautor), Wyd. Boca Raton 2014.

Work-related factors and age as determinants of three burnout dimensions among Polish hospital nurses, (współautor), 2015, Jagiellonian Journal of Management 1, 33-49.

Discrepancy between individual and organizational values: Occupational burnout and work engagement among white-collar workers, A Dyląg, M Jaworek, W Karwowski, M Kożusznik, T Marek, International Journal of Industrial Ergonomics 2013, 43 (3), 225-231.

– Zarządzanie konfliktem w procesie integracji przedsiębiorstw po połączeniu, (współautor) w: Fuzje, przejęcia… Wybrane aspekty integracji (red. A.Herdan), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

– SYMLOG in ergonomics (współautor) w: International Encyclopedia of Ergonomics & Human Factors, (red. W. Karwowski), Taylor& Francis: London, 2006, vol. 3.

– Psychometric properties of a Polish version of the Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) in a group of Information and Communication Technology Specialists (ICT)” [w tłum.: Badania nad własnościami psychometrycznymi polskiej wersji kwestionariusza Wypalenia Zawodowego – Wersja Ogólna (MBI-GS) w grupie informatyków], (współautor) w: Ergonomia – International Journal of Ergonomics and Human Factors (IJE&HF), 2006, Vol. 28.

– Niezbędnik dla uczestników sporów, czyli jak żyć w świecie konfliktów (redaktor wydania) w: Podręcznik Rozwiązywania Konfliktów (red. M. Deutsch, P. Coleman), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

– First Application in Poland, w: Analysis of Social Interaction Systems – SYMLOG Research and Applications, (red. A.P. Hare, E. Sjovold, H.G. Baker, J. Powers), University Press of America 2005.

– Audyt personalny w przedsiębiorstwie, w: Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, (red. P. Jedynak), Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.

– Work related upper limb disorders (WRULD) in hospital medical secretaries and administrative staff: a survey of associated psychosocial factors” Dylag, A., Cox, T., Griffiths, A., Irving, K. (w tłum. Odkomputerowe uszkodzenia mięśniowo-szkieletowe w grupie pracowników administracji w sektorze służby zdrowia – analiza wpływu czynników psychospołecznych) w: Organizational Psychology in Health Care, European Contributions (red. P.M. Le Blanc, M.W. Peters, A. Bussing, W.B. Schaufeli),  Rainer Hampp Verlag, Munchen und Mering 1999.